Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden zijnde Ergomotion.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening / levering van goederen
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door ons
verstrekte gegevens binden gebruiker niet.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding
is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Offertes die het kalenderjaar
overstijgen kennen een automatische prijs verhoging van 5% ingaande op de eerste
van januari van het nieuwe jaar.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst
te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders
aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze
schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht
een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor
de schade die direct uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan, tenzij gebruiker een
ernstig verwijt gemaakt kan worden ter zake het niet aanvaarden van de opdracht.
8. De omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de
opdrachtbevestiging of projectplan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te
hebben geaccepteerd, indien niet binnen zeven dagen na de dagtekening schriftelijke
bezwaren ertegen in kennis zijn gebracht.
9. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
10. Annulering door de opdrachtgever van door haar geplaatste opdracht, of een
gedeelte daarvan, kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming. Gebruiker
heeft het recht een schadevergoeding te eisen met een maximum van 25% van de
opdrachtsom die de opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht aan gebruiker had
moeten voldoen.
11. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker goederen en/of diensten
van derden betrekt, tussen het tijdstip van het totstandkoming van de overeenkomst
en het tijdstip van levering, wijzigingen ondergaan, heeft de gebruiker het recht de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de opdracht te
annuleren, terwijl de gebruiker niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel
indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan, althans indien
een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de
prijsverhoging redelijk is. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet
het recht de overeenkomst te ontbinden.
12. Gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig
vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens toe zijn gerechtigd.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde
te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende stap behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
stap schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een
door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor
de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker
kunnen worden toegerekend.
Artikel 6 Facturering
1. Facturering geschiedt onmiddellijk na levering
2. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
opdrachtbevestiging en/of factuur vermelde betalingsconditie
3. Voor opdrachten beneden een nader vastgesteld bedrag heeft gebruiker het recht
een bedrag wegens kosten van afhandeling en administratie in rekening te brengen.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 60 dagen na factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen
dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag c.q.
restantbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Tevens heeft de gebruiker het recht de niet betaalde goederen terug te
nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel uitvoering
van de overeenkomst op te schorten.
4. Gebruiker behoudt het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der
overeenkomst zekerheid tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de kosten
ten laste van de opdrachtgever komen. Blijft de opdrachtgever in gebreke om binnen
de daartoe door de gebruiker gestelde termijn de verlangde zekerheid te
verstrekken, dan kan de gebruiker de overeenkomst zonder enige nadere
ingebrekestelling of gerechtelijk tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering
daarvan opschorten, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde
goederen en diensten, alsmede op schadevergoeding.
5. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door gebruiker geen
toeslag in rekening worden gebracht.
7. Indien betaling na 90 dagen geschiedt, is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van
2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
8. De opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend,
indien daartegen niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk is geprotesteerd.
Artikel 8 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval
van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 9 Vervoer
1. Alle door de opdrachtgever bestelde goederen worden, tenzij anders is
overeengekomen, franco-huis en voor risico van gebruiker door gebruiker afgeleverd
op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze
zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald. Alle faciliteiten bij aflevering van de
goederen/ diensten worden geacht voor risico van de opdrachtgever te zijn verleend.
2. Het transport van de goederen zal op een door gebruiker te bepalen wijze
geschieden.
3. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van
gebruiker niet kan doorgaan, is de gebruiker gerechtigd de goederen voor rekening
en risico van de opdrachtgever op te slaan.
4. Door de opdrachtgever teruggezonden goederen, reizen voor risico van de
opdrachtgever. Verzekering van deze teruggezonden goederen geschiedt niet door
de gebruiker.
Artikel 10 Onderzoek, reclames en garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 4
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen binnen
drie dagen na levering aan gebruiker te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond der klacht. Niet reclameren door de opdrachtgever binnen deze
termijn, betekent dat de geleverde goederen geheel beantwoorden aan de
overeenkomst.
3. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer
mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 11.
5. De opdrachtgever wordt geacht de door de gebruiker geleverde goederen en/of
diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.
6. Het indienen van de reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen.
7. Retourzendingen van goederen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming niet toegestaan. Bij schriftelijke toestemming tot retourzending
worden deze goederen slechts aanvaard, wanneer deze aan het door de gebruiker op
te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin de
gebruiker deze goederen aan opdrachtgever heeft afgeleverd.
8. De gebruiker conformeert zicht aan de garantiebepalingen zoals deze door de
fabrikanten of importeurs van de door gebruiker geleverde goederen worden
vastgesteld.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Behoudens de verplichting van gebruiker om in geval van materiaal en/of
fabricagefouten, ontstaan voor het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of
herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is gebruiker nummer uit te welken
hoofde dan ook voor enige, door de opdrachtgever of door derden aansprakelijk,
tenzij de gebruiker een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
3. De aansprakelijk jegens de opdrachtgever vervalt in elk geval, indien de
opdrachtgever de gebruiker niet binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te
kunnen onderzoeken.
4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken, hetzij in advisering, hetzij in
materialen of onderdelen, door derden aan gebruiker beschikbaar gesteld en door
gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld op opzet.
5. De eventuele aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever is in
ieder geval beperkt tot de een bedrag gelijk aan 50% van de hoogte van de
overeenkomst van de betreffende goederen en diensten exclusief BTW
6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Indien gebruiker aansprakelijk is ter zake van uitvoering van opdrachten en
leveringen, heeft gebruiker het recht te gebruikers keuze, of vervangende goederen
te leveren of de goederen te herstellen of de klant naar mate van de foute leverantie
voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.
8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor
zover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder
geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de
overeenkomst met de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen
exclusief BTW.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
gebruiker of haar ondergeschikten.
Artikel 12 Risico/verzekering
1. Vanaf het moment van aflevering c.q. installatie als bedoeld in de hier aan
voorafgaande bepaling komen de goederen geheel voor risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht de goederen voor diens rekening te verzekeren en
verzekerd te houden tegen alle schade door verlies, diefstal, beschadiging,
tenietgaan of enig andere waardevermindering, ongeacht door welke oorzaak.
Voormelde verzekeringsplicht eindigt op het moment dat de opdrachtgever integraal
aan haar betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
Artikel 13 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar
verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond
van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever aan
alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van
rente en kosten, heeft voldaan. De opdrachtgever verplicht zicht om de goederen
gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle
calamiteiten.
2. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen,
worden de bij de opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de
onbetaalde facturen.
3. Zolang de goederen eigendom blijven van de gebruiker, mag de opdrachtgever ze
slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen,
hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij
overtreding van deze verplichting verbeurt de opdrachtgever, zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad Euro 1.000, - per dag en
is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken
van gebruiker.
Artikel 17 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar
na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter
zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid,
medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering
van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.
Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen gebruiker en
opdrachtgever nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het
overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet
rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te
treffen.
Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst.